ظرف سیلورسان 5

ظرف سیلورسان 5
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلورسان 6

ظرف سیلورسان سایز6
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف سیلورسان 7

ظرف سیلورسان 7
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :12عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:تک رنگ نقره ای

ظرف شطرنجی سایز 1

ظرف شطرنجی سایز1
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 2

ظرف شطرنجی سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 3

ظرف شطرنجی سایز 3
 • نوع بسته بندی شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 4

ظرف شطرنجی سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف شطرنجی سایز 5

ظرف شطرنجی سایز 5
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف عروسکی سایز 2

ظرف عروسکی سایز 2
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • رنگبندی:پاستیلی
 • اندازه :

ظرف عروسکی سایز 3

ظرف عروسکی سایز 3
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :24عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف عروسکی سایز 4

ظرف عروسکی سایز 4
 • نوع بسته بندی :شیرینگ-کارتن
 • تعداد در هر کارتن :18عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی

ظرف عروسکی سایز 5

ظرف عروسکی سایز 5
 • نوع بسته بندی :نایلون
 • تعداد در هر بسته:30عددی
 • اندازه :
 • رنگبندی:پاستیلی