بانکه طلایی سایز4

بانکه طلایی 4
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

بانکه ماکارونی

بانکه ماکارونی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

پنج کیلویی کندویی ملاقه دار

5 کیلویی کندویی ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

سه کیلویی کندویی

سه کیلویی کندویی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 10کیلوگرم  4گوش درب فلکه ای

ظرف 10کیلوگرم  4گوش درب فلکه ای
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 350 گرم

ظرف 350 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار

ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم 4 عددی

ظرف 600 گرم 4 عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم سه عددی

ظرف 600 گرم سه عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار

ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 750 گرم

ظرف 750 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 8 کیلویی کفی دار

ظرف 8 کیلویی کفی دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :