بانکه ماکارونی

تماس بگیرید
بانکه ماکارونی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

پنج کیلویی کندویی ملاقه دار

تماس بگیرید
5 کیلویی کندویی ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

سه کیلویی کندویی

تماس بگیرید
سه کیلویی کندویی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 10کیلوگرم  4گوش درب فلکه ای

تماس بگیرید
ظرف 10کیلوگرم  4گوش درب فلکه ای
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 350 گرم

تماس بگیرید
ظرف 350 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار

تماس بگیرید
ظرف 6 کیلویی پایه دار ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم 4 عددی

تماس بگیرید
ظرف 600 گرم 4 عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 600 گرم سه عددی

تماس بگیرید
ظرف 600 گرم سه عددی
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار

تماس بگیرید
ظرف 6کیلوگرم گرد ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 750 گرم

تماس بگیرید
ظرف 750 گرم
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 7کیلوگرم گرد ملاقه دار

تماس بگیرید
ظرف 7کیلوگرم گرد ملاقه دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :

ظرف 8 کیلویی کفی دار

تماس بگیرید
ظرف 8 کیلویی کفی دار
 • نوع بسته بندی :
 • تعداد در هر کارتن :
 • اندازه :